Verbinding - Jaarbeeld 2017

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik
Afbeelding bij het artikel Verbinding - Jaarbeeld 2017

Bij Sien draait alles om mensen met een beperking en hun netwerk. Het gaat om verbinding met diverse groepen mensen met wie Sien op de een of andere manier samenwerkt. De ene keer is het luisteren, de andere keer is het vertellen of ervaringen uitwisselen. En als we op de barricade staan, bijvoorbeeld in politiek Den Haag, dan vínden we vooral iets. In alle gevallen gaat het ons om het behartigen van de belangen van mensen die de dagelijkse zorg en verantwoordelijkheid dragen voor iemand met een verstandelijke beperking. En steeds gebeurt dit vanuit een van de pijlers waar het bij Sien om draait: informeren, ontmoeten en beïnvloeden. In het jaarbeeld 2017 leest u er in vogelvlucht meer over.

INFORMEREN

Speerpunten in beleid
In ons beleid zijn ‘Goede zorg ook na je 18e verjaardag’ en ‘Passend wonen voor iedereen’ de twee speerpunten. De gedachten en standpunten hierover zijn onder andere op basis van een enquête onder de leden verder uitgewerkt in position papers, die de leidraad vormen voor tal van ledenactiviteiten. Zo zijn twee regionale ledenbijeenkomsten gehouden over het thema ‘Ieder op zijn plek’, op 13 september in Nijkerk en op 3 november in Sint Nicolaasga. Het waren goed bezochte bijeenkomsten waar leden in gesprek gingen over de vragen rondom passend wonen.

Kennis delen
Sien was in 2017 regelmatig te gast op symposia en conferenties om over een specifiek thema kennis te delen.

Sien Eigenwijs en persoonlijke dienstverlening

Sien krijgt wekelijks vragen binnen en beantwoordt deze graag. We vinden deze ‘Persoonlijke dienstverlening’ een belangrijke manier om contact te onderhouden met onze leden. Van de 120 vragen in 2017 kwamen er 61 per mail binnen en 59 per telefoon. De Sien-consulent nam de beantwoording van 77 vragen voor haar rekening. Via de vijf deskundigen uit het netwerk van Sien Eigenwijs werden 43 vragen afgehandeld. Bijna twee derde (77) van de vragen kwam van leden, de overige 43 vragenstellers waren geen lid. Veel vragen kwamen binnen over beschermingsmaatregelen, zorg(aanbieders) en meerderjarigheid, belasting en eigen bijdragen.

MagaSien en website
Het ledenblad MagaSien is een van de verbindende schakels binnen de vereniging, dat verschijnt in een oplage van ruim 3.000 stuks. In 2017 is hard gewerkt aan een vernieuwde website, die begin 2018 live ging. Daarnaast verschijnt maandelijks een digitale nieuwsbrief.

Social media
In de communicatie is extra ingezet op Facebook. Daarnaast is Twitter een medium waar we ons als vereniging profileren. In 2017 heeft Sien 139 berichten op Facebook geplaatst. In totaal zorgde dat voor 46.438 contactmomenten met volgers en andere Facebook-gebruikers. Op Twitter telde Sien op 1 januari 2018 in totaal 1824 volgers.

BEÏNVLOEDEN

Belangenbehartiging

Sien heeft ook in 2017 haar belangenbehartigende taak serieus genomen. Op landelijk niveau werkte Sien samen met KansPlus aan een meldactie voor ouders van ernstig meervoudige beperkte kinderen. Het doel: beter zicht krijgen op problemen bij de zorgverlening. Sien vroeg met koepelorganisatie Ieder(in) aandacht voor het verbeteren van de toegankelijkheid bij verkiezingen.

Verder schreven we namens onze leden een brief naar de Belastingdienst met een vraag over de aftrekbaarheid van vakantiekosten voor mensen met een beperking.

De woordvoerders Langdurige zorg van de Tweede Kamer kregen van Sien en collega-organisatie KansPlus een brief met een oproep om een ambitieuzer beleid te voeren voor mensen met een verstandelijke beperking. Over diverse andere onderwerpen werden eveneens brieven verstuurd.

In het nieuws
Nieuwsmedia weten Sien regelmatig te vinden voor achtergrondinformatie of voor een inhoudelijke bijdrage over een actueel politiek thema. Het gaat om een mix van dagbladen, tijdschriften en nieuwsrubrieken op televisie. Een mooi voorbeeld hoe Sien graag in het nieuws komt is het interview met voorzitter Koos Spanbroek in weekblad Elsevier over het verlagen van de drempels voor mensen met een verstandelijke beperking bij verkiezingen.

ONTMOETEN

Workshops
Sien organiseerde voor ouders, vertegenwoordigers en professionals een serie workshops over het versterken van je sociale netwerk in Houten en bij zorgaanbieder Verdandi.

Netwerken

Empouder en Prokkel zijn enkele belangrijke netwerkorganisaties waar Sien aan deelneemt. Voor Prokkel was 2017 een lustrumjaar. Op 15 november werd met een symposium gevierd dat Sien samen met andere organisaties tien jaar geleden Prokkel oprichtte.

De regio’s
De regionale commissies van Sien organiseerden, al dan niet in nauwe samenwerking met een partnerorganisatie zoals KansPlus, tal van activiteiten. Sommige regio’s pakten groots uit, zoals de regio Tholen die in 2017 het 50-jarig jubileum vierde.

Werkgroep KVBO

Sien geeft met ervaringsdeskundigen aandacht aan de positie van normaal begaafde kinderen met verstandelijk beperkte ouders. Er waren contacten met VWS, de Kinderombudsman en de gemeente Rotterdam. Daarnaast werden workshops georganiseerd in overleg met o.a. MEE, de Tussenvoorziening, NIPF en Hogeschool Utrecht. Vanuit de CHE loopt een onderzoek naar deze specifieke doelgroep. Op 20 mei was er een lotgenotenbijeenkomst. En ook dit jaar kreeg de werkgroep KVBO de nodige publiciteit, onder andere door middel van interviews in Flair en Margriet. Er is een toenemende belangstelling voor dit onderwerp bij beleidsmakers en zorgaanbieders.

DE MENSEN

Werkorganisatie
Sien maakt gebruik van de diensten van FBPN voor de leden- en financiële administratie. Bureau Transmissie doet de communicatie. Eind december verhuisden de twee medewerkers van de werkorganisatie van Gorinchem naar een gunstig gelegen en modern kantoor in Houten. Hiermee beschikt Sien weer over een eigen, goed bereikbare locatie inclusief vergaderfaciliteiten.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit Koos Spanbroek, Joop van der Weijde, Karolien Pouwels-Koopman en Brenda van Zeeland. Er is momenteel een vacature. Brenda is Maarten Haasnoot opgevolgd als secretaris. Maarten Haasnoot, in 2017 nog bestuurslid, heeft inmiddels afscheid genomen. Voor zijn jarenlange inzet als secretaris van het bestuur en andere vrijwilligersfuncties in de belangenbehartigende sfeer kreeg Maarten een koninklijke onderscheiding.

Ledenraad
De Ledenraad adviseert onder andere over het beleid. De leden die deel uitmaken van de Ledenraad vormen de oren en ogen van de verening. Daarnaast heeft het bestuur veelvuldig contact met de leden tijdens regioavonden en andere bijeenkomsten.

Leden en donateurs
Diverse leden zegden, om uiteenlopende redenen, hun lidmaatschap op. Tegelijkertijd waren er ook mensen die zich als nieuw lid aanmeldden. Per saldo daalde het ledenaantal iets, tot 2651 leden. De groep vrienden en donateurs telt 4673 mensen.

Mijn verhaal
Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!