Disclaimer

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

De inhoud van deze website is ontwikkeld door Belangenvereniging Sien. Belangenvereniging Sien doet haar uiterste best de informatie op deze website actueel en correct te houden. De teksten op deze site zijn met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan door Belangenvereniging Sien. Er wordt geen enkele garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd.

Belangenvereniging Sien aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.
Persoonlijke verhalen en interviews zijn een weergave van hoe de schrijver of degene die geïnterviewd is zich een en ander herinnert en dit in zijn herinnering en gevoelens blijvend een plaats gekregen heeft. Belangenvereniging Sien is hier niet aansprakelijk voor. Belangenvereniging Sien aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op deze website. Evenmin aanvaardt Belangenvereniging Sien aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Belangenverenging Sien.

De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een direct relatie met het onderwerp. 
De website van Belangenvereniging Sien bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de website van Belangenvereniging Sien liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de achterban van Belangenvereniging Sien. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Belangenvereniging Sien geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid m.b.t. de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De informatie op deze website mag niet gebruikt worden in plaats van de behandelingen, adviezen, onderzoeken enzovoort die u van professionele hulpverlener(s) ontvangt. Onderzoek, diagnosestelling, behandeling, verzorging en aanverwante zaken dienen te geschieden door professionele hulpverleners, zoals een medisch specialist of huisarts.
De informatie op deze website kan daarbij gebruikt worden als achtergrondinformatie. Wanneer u besluit om adviezen en dergelijke van deze website op te volgen, doe dit dan altijd in overleg met uw professionele hulpverleners. Overleg met hen of deze adviezen van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Auteursrecht
Er mag geen informatie van deze website gebruikt worden zonder bronvermelding.

Vrijwaring
Door het gebruik van deze website stemt u er mee in Belangenvereniging Sien en eventuele derden te vrijwaren van alle eventuele claims, kosten (waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand), eventuele rechtszaken en andere vormen van aansprakelijkheid die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan uw gebruik van deze site.

Deze vrijwaring geldt tevens voor, maar is niet beperkt tot, claims op het gebied van dataprotectie, laster, belediging en smaad, auteursrechtinbreuk of andere inbreuken op rechten van intellectuele eigendom.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!