Stuur deze pagina door

Sien Eigenwijs

Sien is een vereniging voor en door leden. Onze leden hebben met elkaar veel kennis in huis die ze graag willen delen met anderen. Met ‘SienEigenwijs’ verzilveren we dat goud en helpen onze leden elkaar met prangende vragen. Ervaringsdeskundige ouders beantwoorden vragen van leden van Sien, vaak telefonisch. Het is een laagdrempelige manier om uw vragen te stellen, bijvoorbeeld over financiën, zorg en participatie.

Op 1 januari 2016 zijn we gestart met Sien Eigenwijs en inmiddels zijn er vijf ouders betrokken. In de afgelopen maanden zijn er diverse vragen beantwoord door de supportouders van SienEigenwijs. Deze ouders ontvingen een training om op een goede manier als deskundige ouder andere ouders te adviseren. We kregen hierop goede reacties binnen, die ons stimuleren om op deze weg door te gaan:

  • Blij verrast dat er zo snel contact werd opgenomen.
  • Een vriendelijke, behulpzame en doortastende supportouder.
  • Zij weten hoe het is om een kind met een beperking te hebben. Hierdoor is er meer herkenning en een klik.
  • Graag wil ik u van harte bedanken voor uw advies en voor uw reactie. Ik heb er veel aan gehad.

De ouders van SienEigenwijs blijken veel vragen van ouders, verwanten en mantelzorgers te kunnen beantwoorden. Natuurlijk blijft ook de consulent van Sien beschikbaar voor vragen of advies. Daarnaast wordt zo nodig gebruik gemaakt van (externe) deskundigen bijvoorbeeld via het juridisch steunpunt van IederIn.

Hoe gaat het in zijn werk?
De werkwijze van Sien Eigenwijs is als volgt: elke lid van Sien; ouder, verwant of mantelzorgers van een kind met een verstandelijke beperking kan zich met vragen aanmelden. Dit kan door middel van een online formulier op de website van Sien of telefonisch. De informatie op dit formulier kan alleen worden gezien door de consulent. De consulent maakt een match met een supportouder. De supportouder is betrokken en biedt emotionele steun, maar kan ook helpen bij het vinden van goede informatie.  

Je hebt als supportouder maximaal vier maal telefonisch contact met de vraagouder. De supportouder zoekt binnen 24 uur na de match telefonisch contact met de vraagouder. De volgende contacten kunnen verspreid zijn over de periode erna. Belangrijk is dat het moment van bellen bij beiden uitkomt.

Vragen kunt u stellen via het vragenformulier of telefonisch: 030 2363738

Kennis delen
Bent u ouder, broer, zus of naaste van een kind met een verstandelijke beperking? Wilt u uw (ervarings) kennis inzetten voor ouders die vragen hebben en behoefte hebben aan een steuntje in de rug? Laat ons dit weten! We maken hier graag gebruik van. Stuur een email naar info@sien.nl. Onze consulente Jolanda den Hartog neemt contact met u op om de mogelijkheden door te nemen.

In het nummer van maart 2016 van ons ledenblad MagaSien schreven wij over Sien Eigenwijs. 

Welke vragen komen er zoal binnen bij Sien Eigenwijs?

Welke vragen zijn er zoal beantwoord vanuit Sien Eigenwijs? We geven u een kijkje in de keuken.

Vraag: We zijn verhuisd naar een andere woonplaats. In verband met onze meervoudig complex gehandicapte dochter zijn aanpassingen voor onze woning nodig. Hoe pakken we dit aan?
Antwoord: In het 'keukentafelgesprek' dat geweest is, heeft de gemeente verzuimd om aan te geven dat er recht is op een ondersteuner/adviseur op kosten van de gemeente.
De ouders is geadviseerd om zo snel mogelijk aan de gemeente te vragen om de ‘WMO – verordening’.
Iedere gemeente moet die gemaakt hebben bij de overdracht van taken van het rijk naar de gemeente.
In deze verordening moet o.a. staan waar men recht op heeft en wat de verplichtingen zijn voor o.a. woningaanpassingen.
Verder is geadviseerd om de gemeente erop te wijzen dat er bij een volgend gesprek een ondersteuner/adviseur aanwezig moet zijn op hun kosten.

Vraag: Als in een bestaand wooninitiatief een nieuwe bewoner komt wonen, heeft de deze dan ook recht op de toeslag wooninitiatief in zijn toekenningsbeslissing PGB?
Antwoord: Een wooninitiatief is een woonvorm voor mensen met een beperking. Bij een wooninitiatief bundelen de bewoners hun budgetten en zo kopen zij gezamenlijk zorg in. Om in aanmerking te komen voor een Toeslag Wooninitiatief van € 4.047 (op jaarbasis voor 2016, € 4.030 voor 2015) moet u voldoen aan deze eisen:
1. minimaal 3 en maximaal 26 bewoners ontvangen een pgb-Wlz, en
2. de bewoners verblijven op één woonadres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
3. Of op verschillende woonadressen binnen een straal van honderd meter, waarin ten minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte is die geschikt is voor het doen van gezamenlijke activiteiten.
Op basis van deze gegevens komen de bewoners van uw wooninitiatief in aanmerking voor de toeslag wooninitiatief. Het maakt dus niets uit of je voor een bepaalde datum ergens woonde of niet.

Vraag: Mijn kind met een beperking kan en wil niet op vakantie. Gezien zijn beperking is dit ook niet wenselijk. Nu wil de zorgaanbieder kosten in rekening brengen voor de begeleiding, terwijl hij in zijn eigen woning blijft. Mag dat?
Antwoord: Er is een zorgovereenkomst waarin staat hoeveel zorg verleend moet worden, namelijk 24- uurs zorg. Hierin staat (hoogstwaarschijnlijk) niet dat de vakantieperiode een uitzondering is. U moet dus niet akkoord gaan met dit voorstel. Daarnaast is het zinvol dit punt te melden bij de cliëntenraad of verwantenraad. Tevens wordt geadviseerd om contact op te nemen met het zorgkantoor waar uw kind onder valt.
Vervolg:
Vader koppelde aan Sien terug: Zowel de beleidsafdeling van het ministerie van VWS als het Zorgkantoor hebben ons per mail bevestigd dat het niet is toegestaan begeleidingskosten in rekening te brengen wanneer een cliënt zijn vakantie thuis (kamer in de socio-woning van de instelling) wil doorbrengen.
Vanuit Sien is over deze vraag is contact gelegd met het Juridisch Steunpunt Regelrecht van IederIn
Regelrecht richt zich vooral op procedures met een collectief belang. Dat wil zeggen dat de uitkomst van een procedure van belang kan zijn voor de achterban.

Vraag: De zorgaanbieder van onze zoon gaat gebruik maken van een centrale apotheek. Deze zit 40 km verderop. Als moeder haalde ik altijd zelf de medicijnen op voor mijn zoon. Nu wordt de medicatie geregeld tussen de zorgaanbieder en de apotheek. Mag deze apotheek hiervoor het BSN nummer van onze zoon vragen?
Antwoord: De apotheek is verplicht op grond van de Wet gebruik Burgersservicenummer in de zorg (Wbsn-Z) om het BSN te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over de patiënt met andere zorgaanbieders en de zorgverzekeraar. Het BSN wordt in de apotheek o.a. gebruikt om te verifiëren of het op het recept voorgeschreven geneesmiddel wordt verstrekt aan de juiste patiënt. Dus ja, de apotheek mag om het BSN nummer vragen van uw zoon.

Medewerkers

Vragen over dit onderwerp?

> Jolanda den Hartog

Consulent

Tel 030 - 236 37 38

E-mail: info@sien.nl