Stuur deze pagina door

Verkiezingen 2012

Woensdag 12 september waren de verkiezingen voor de Tweede kamer. Nu is het wachten op de formatie en de nieuwe kabinetsplannen. En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar wat onze politieke lobby heeft opgeleverd. Vind hier nuttige informatie over de ontwikkelingen in den Haag.

Prinsjesdag

Gezamenlijk appèl aan nieuwe Tweede Kamer: repareer effecten zorgmaatregelen Miljoenennota

CG-Raad, Platform VG, NPCF en LPGGz maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de zorgmaatregelen uit de Miljoenennota voor mensen met een chronische en/of psychische aandoening en voor mensen met beperkingen. Eigen betalingen worden verhoogd. Aanspraak op zorg wordt beperkt. De rekening wordt opnieuw neergelegd bij verzekerden en bij mensen die afhankelijk zijn van zorg. De organisaties doen een dringend appèl op de Tweede Kamer om de effecten bij te sturen of te repareren. Lees het hele bericht.

Brief aan informateurs: Ratificeer VN-verdrag

Neem in het regeerakkoord ook de ratificatie van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap op. Dit advies geven Platform VG, de CG-Raad, NPCF, Landelijk Platform GGZ en Per Saldo aan de informateurs Kamp en Bos. Bekijk de brief.

Grootste knelpunten: verslechtering koopkracht en stapeling zorgkosten
De Rijksbegroting 2013 laat, zoals verwacht, geen verrassingen zien. De maatregelen uit het Lenteakkoord zijn in de begrotingen verwerkt. De Lente-coalitie (VVD, CDA, D66, CU, GL) heeft na verdeling van de restzetels 75 zetels in de nieuwe Tweede Kamer. De PvdA maakt hier geen onderdeel van uit, dus zal de begroting nog kunnen wijzigen als er een nieuw regeerakkoord ligt. Lees het hele artikel.

Reactie van L!R!S VG PLatforms

• Weinig nieuws in Prinsjesdagstukken
Het zittende kabinet Rutte heeft de miljoenennota en de begroting 2013 voor de diverse departementen, waaronder VWS, bekend gemaakt. Deze begroting is gebaseerd op het zgn Lente-akkoord en bevat – bij snelle doorlezing- weinig nieuws: de voornemens waren al bekend. De maatregelen die direct van belang zijn voor mensen met een verstandelijke beperking staan hieronder nog eens op een rijtje. Met de nieuwe, pas gekozen Tweede Kamer zal over de maatregelen worden gediscussieerd bij de behandeling van de begroting of mogelijk in aparte beleidsdebatten. Dan zal blijken of de
nieuwe kamer deze maatregelen onverkort overneemt. Daarnaast kunnen ook de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord en de komst van een
nieuw kabinet tot aanpassing van die maatregelen leiden.

• De maatregelen op een rijtje

  • Eigen risico in de zorg gaat met € 115 omhoog naar € 350. De laagste inkomens krijgen hiervoor een compensatie door verhoging van de zorgtoeslag.
  • De vergoeding die instellingen krijgen voor het vervoer van en naar dagbesteding wordt gehalveerd.
  • De instellingen krijgen minder budget (ondermeer door het verlies van de zgn. Agema-gelden)
  • ZZP 1 t/m 3 VG verdwijnt voor nieuwe ‘gevallen’ ; zij krijgen alleen een indicatie voor extramurale hulp.
  • WTCG wordt inkomensafhankelijk.
  • Mensen met een eigen vermogen gaan meer eigen bijdrage AWBZ betalen.
  • De bezuiniging op de PGB’s wordt voor een deel teruggedraaid. Zie voor meer informatie hierover de websites van Per Saldo en Naar Keuze
  • IQ-maatregel gaat niet door.

Standpunt van VGN over de maatregelen en over een kern-AWBZ

Reactie van de SER:

Ontwerpadvies aan de informateurs: SER-commissie formuleert voorstellen voor betaalbare zorg

Een commissie van de SER heeft een ontwerpadvies voorbereid met voorstellen voor een toekomstbestendige zorg. Zij moeten de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg ook in de toekomst borgen. Door stijgende uitgaven komen toegang en kwaliteit van zorg onder druk te staan.

De uitgavengroei zorgt ook voor hogere lasten voor huishoudens en werkgevers; dit kan de economie en werkgelegenheid schaden. De commissie acht een fundamentele aanpassing van de langdurige zorg en verbeteringen in het zorgverzekeringsstelsel noodzakelijk. Daartoe formuleert zij voorstellen in een ontwerpadvies op hoofdlijnen dat ten behoeve van de kabinetsformatie versneld wordt uitgebracht. Komend voorjaar brengt de SER een uitgebreider vervolgadvies uit.

Lees het hele bericht.

Sien bibliotheek

producten

Participatiewet

Deze brochure geeft informatie over de Participatiewet.

€ 1,50

> kijk hier voor alle producten

downloads

Goed leerlingenvervoer in mijn gemeente

Adviezen voor lokale belangenbehartigers voor de verordening leerlingen...

Alleen voor leden

> kijk hier voor alle downloads

dossiers

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd voor la...

Gratis

> kijk hier voor alle dossiers